Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601030032291
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601010032291] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Fakultní nemocnice Brno
Identifiakční číslo:
65269705
Poštovní adresa:
Jihlavská 20
Obec:
Brno
PSČ:
625 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení právních věcí
Tel.:
+420 532232806
K rukám:
Mgr. Radim Mlčák
       
E-mail:
mlcak.radim@fnbrno.cz
Fax:
+420 532232293
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://fnbrno.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.fnbrno.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Brno
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem VZ je rekonstrukce havarijních rozvodů studené, teplé vody a cirkulace v objektu L v areálu PMDV FN Brno. Jedná se o I. a II. etapu dle projektové dokumentace, která řeší rekonstrukci rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP – 3.NP a rekonstrukci rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP – 4.NP.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
23 140 496
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215100-8
 
Další předměty
45332200-5
45332000-3
45231300-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (popis potřeb FN Brno pro řádné zajištění svěřených úkolů) Projekt řeší rekonstrukci havarijních rozvodů vody v objektu L. Jedná se o 1. a 2. etapu rekonstrukce.
Parametry akce jsou:
1. etapa – rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP – 3.NP. Podhledy celkem: 1325 m2, rozvody vody studené, teplé a cirkulace: 3980 m.
2. etapa – rekonstrukce rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP – 4.NP.
Rozvod vody studené: 168 m, rozvod vody teplé a cirkulace: 230 m.

2) popis předmětu veřejné zakázky: Navrhovaná rekonstrukce je situována v uzavřeném areálu Pracoviště medicíny dospělého věku Fakultní nemocnice Brno. Bližší popis je předmětem Architektonicko – dispoziční studie, zpracované v dubnu 2015 firmou H P consult s.r.o.
Architektonické řešení

3) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Důvodem této investice je rekonstrukce rozvodů vody v objektu, který slouží převážně jako lůžková jednotka. Stávající rozvody jsou vzhledem ke stáří objektu na hranici životnosti, čímž dochází k velmi častým haváriím.
Celkovou rekonstrukcí rozvodů pitné vody, které jsou v havarijním stavu, dojde k výraznému zlepšení s hospodaření vodou (studenou i teplou) v objektu. Havarijní stav potrubí nyní ekonomicky (časté opravy) a technicky (případná nemožnost napojení nových nebo rekonstruovaných částí na nejbližší rozvody) zatěžuje provoz a správu objektu a komplikuje modernizaci objektu.

4) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do konce roku 2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh