Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl 2016/75199/FNBRNO
ID ve SpSl 727733
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601021039939
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601011039939] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Fakultní nemocnice Brno
Identifiakční číslo:
65269705
Poštovní adresa:
Jihlavská 20
Obec:
Brno
PSČ:
625 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení právních věcí
Tel.:
+420 532232806
K rukám:
Mgr. Radim Mlčák
       
E-mail:
mlcak.radim@fnbrno.cz
Fax:
+420 532232293
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://fnbrno.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.fnbrno.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
FN Brno - Technologická obnova operačních sálů - stavební práce
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Brno
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem VZ je technologická obnova operačních sálů v části 2.NP a 3.NP objektu CH, který je součástí areálu FN Brno. Realizace bude probíhat ve čtyřech etapách, které jsou uvažovány jako samostatné stavební soubory(samostatně kolaudované a zprovozněné celky).
V 1. etapě jsou řešeny čtyři operační sály jsou řešeny jako chirurgické ve 3.NP budovy CH.
Ve 2. etapě jsou řešeny dva urologické operační sály, jeden sál pro KPRCH a dospávání ve 3.NP budovy CH.
Ve 3. etapě jsou řešeny čtyři ortopedické operační sály ve 2.NP budovy CH.
Ve 4. etapě jsou řešeny dva neurochirurgické operační sály a jeden společný sál pro neurochirurgii a stomatochirurgii ve 2.NP budovy CH.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
265 619 323
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215100-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (popis potřeb FN Brno pro řádné zajištění svěřených úkolů)
Rekonstrukce 14 operačních sálů ve 4 etapách

2. popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZ je technologická obnova operačních sálů v části 2.NP a 3.NP objektu CH, který je součástí areálu FN Brno. Realizace bude probíhat ve čtyřech etapách, které jsou uvažovány jako samostatné stavební soubory(samostatně kolaudované a zprovozněné celky).
V 1. etapě jsou řešeny čtyři operační sály jsou řešeny jako chirurgické ve 3.NP budovy CH.
Ve 2. etapě jsou řešeny dva urologické operační sály, jeden sál pro KPRCH a dospávání ve 3.NP budovy CH.
Ve 3. etapě jsou řešeny čtyři ortopedické operační sály ve 2.NP budovy CH.
Ve 4. etapě jsou řešeny dva neurochirurgické operační sály a jeden společný sál pro neurochirurgii a stomatochirurgii ve 2.NP budovy CH.

3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Současný stav operačních sálů ve 2.NP a 3.NP je z hlediska provozního uspořádání, hygienických a pracovně bezpečnostních předpisů nevyhovující. Intenzívním využíváním centralizovaných operačních sálů během téměř dvacetipěti let provozu jsou prostory sálů technicky zastaralé, fyzicky a morálně opotřebované, technická vybavení včetně mediálních přívodů zčásti neodpovídají stávajícím předpisům, technická úroveň povrchů podlah, stěn a stropů neodpovídá současným a budoucím požadavkům technických standardů, koncepce tvorby operačního prostoru je zastaralá. Z těchto důvodů je nutná modernizace prostor operačních sálů s důrazem na modernizaci především prostor vlastních operačních sálů včetně bezprostředně navazujících místností, avšak s minimalizací zásahů do zázemí tohoto provozního celku. Celková koncepce provozního řešení Centralizovaných operačních sálů a jejich skladba v této struktuře umožňuje modernizaci ve více etapách, po operačních blocích se třemi nebo čtyřmi operačními sály.

4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Realizace VZ musí být ukončena nejpozději k 30.11.2016, aby realizace stavebních prací mohla být zahájena 12/2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
U projektu může dojít k doporučení spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh