Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FN Brno - Stavební úpravy pro lékařskou technologii IKK
Odesílatel Eva Trávníková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2012 15:18:56
Číslo jednací ve SpSl 2012/52565/FNBRNO
Předmět Dodatečné informace k 24. 4. 2012

Dotaz:
Žádám zdvořile o vysvětlení pojmu -sekce F, klasifikace produkce CZ-CPA /viz bod V ZD/.Doplňte prosím seznam plnění, které nespadají do režimu par. 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění /zákon o DPH/.

Odpověď:
Ve výše uvedených ustanoveních zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je upraven režim přenesené daňové povinnosti spočívající v tom, že plátce daně, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad s uvedením, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tzn. zadavatel.
Režim přenesené daňové povinnosti se pak s účinností od 1. 1. 2012 dotýká také stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 (sekce F - oddíl 41 Budovy a jejich výstavba, oddíl 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba a oddíl 43 Specializované stavební práce, jež tvoří Přílohu č. 1 této odpovědi).
Za správné zatřídění dle výše uvedené klasifikace pro účely zpracování nabídky dle čl. V. zadávací dokumentace odpovídá sám uchazeč.


Přílohy
Příloha č. 1 – Sekce F Klasifikace produkce (CZ-CPA)


Přílohy
- Příloha č. 1 - Sekce F Klasifikace produkce.pdf (86.44 KB)
- Dodatečné informace k 24. 4. 2012.pdf (34.69 KB)